Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Навчально-методичне забезпечення

Learning materials

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти. Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Дисципліни навчального плану підготовки фахівців за освітніми програмами «Видавнича справа та медіакомунікації» спеціальності «Журналістика» повністю забезпечені навчально-методичними комплексами. Розроблені навчальні та робочі програми, плани та методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять, тематика та методичні вказівки до виконання магістерських робіт, тестові завдання, завдання для самостійної роботи та перевірки знань та навичок, програми практик та пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін передбачених навчальним планом, критерії оцінювання знань та вмінь студентів.

Кваліфікаційні роботи на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр» виконуються по закінченні теоретичної часини курсу, що забезпечує наявність знань, достатніх для їх виконання. Теми кваліфікаційних робіт відповідають обсягу та змісту програм навчальних курсів.

Усі робочі програми навчальних дисциплін відповідають освітньо-професійній програмі підготовки фахівців освітніього рівня «бакалавр» та освітньо-професійній і освітньо-практичній програмам рівня «магістр» за спеціальністю «Журналістика». У робочих програмах враховано сучасний рівень розвитку галузі і використовується практичний досвід провідних фахівців.

У кожній робочій програмі розкрита змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни. У розрізі навчальних елементів представлені види поточного та підсумкового контролю. Усі вимоги (критерії) повідомляються студентам на початку вивчення ними дисципліни.

З метою поліпшення та вдосконалення навчального процесу кафедра координує свою діяльність з іншими кафедрами академії та інших ЗВО, розглядаючи і затверджуючи на своїх засіданнях робочі програми дисциплін.

Події кафедри

кві
20
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Тиктор медіа» Мар'яною Хемій

12:00 — Zoom ауд.

кві
06
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Ukrainian Assembly Comix» Русланою Коропецькою

11:00 — Zoom ауд.

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.