Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Самостійна та індивідуальна робота студентів

Self-learning


2021/2022 навчальний рік

У зв'язку з продовженням карантину до 31 травня 2022 року навчання в Українській академії відбувається дистанційно.
Завдання та теми для самостійного опрацювання на період карантину будуть публікуватися на цій сторінці. Деталі щодо проведення онлайн-занять та терміни виконання робіт публікуються в Google-календарі. Інформацію про оформлення, порядок здачі та оцінювання робіт просимо уточнювати у викладачів відповідних дисциплін.


2020/2021 навчальний рік, весняний семестр

4 курс стаціонару та 5 курс заочників

«Культура видання», Черниш Н. І.

Завдання для контрольної роботи з курсу «Культура видання» можна завантажити за посиланням.


5 курс

«Педагогіка вищої школи», для студентів групи Ркм-51, Черниш Н. І.

До іспиту студенти повинні виконати самостійне завдання – реферат, що розкриває важливу тему та засвідчує належну підготовленість до контрольного заходу.

Тематика рефератів і виконавці:
1. Лекція у вищій школі: різновиди, особливості підготовки і проведення (Кушик Ілона)
2. Практичне заняття у вищій школі: різновиди, методика підготовки і проведення (Дмитренко Руслана)
3. Семінар у вищій школі: різновиди, методика підготовки і проведення (Басай Володимир)
4. Дистанційна освіта у сучасних умовах: можливості, проблеми і перспективи (Проніна Світлана)
5. Засоби і методи активізації аудиторії при проведенні практичних і семінарських занять з рекламних дисциплін (Дзюбановський Назарій)
6. Унаочнення теоретичних відомостей лекцій та методика їх використання при викладанні рекламних дисциплін (Берест Роман).

Список основної рекомендованої літератури для вивчення дисципліни:
Методичне забезпечення
1. Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої школи. К.: НАУ, 2015. 240 с.
2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. К.: Знання, 2011. 486 с.
3. Прокопенко І.Ф. Педагогіка. Харків: Фоліо, 2015. 572 с.
4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. К.: Академвидав, 2014. 456 с.
5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. К.: Знання, 2006. – 308 с.
Базова література
1. Васянович Г. П. Педагогіка вищої школи: [навч.-метод. посіб.] /Г. П. Васянович. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – 100 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: [навчальний посібник]; за ред. В.Г.Кремня.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
3. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: [навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури] /С.С.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
4. Лекції з педагогіки вищої школи: [навч. посіб.] / за ред. В.І.Лозової. – Х.:«ОВС», 2006. – 496 с.
Допоміжна література
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
2. Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні/ В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К.: ІНТЕЛ, 1996. – 168 с.
3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 24 с.
4. Шиянов Е. Н. Развитие личности в обучении: [учеб. пособ.] / Е.Н.Шиянов, И.Б.Котова. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 288 с.

Реферат складається з титульної сторінки, вступу, двох-трьох розділів, що розкривають тему, а також супроводжуються списком використаної літератури (10–15 позицій), за необхідності має додатки. У тексті реферату доцільно наводити приклади, формулювати власні рекомендації, викладати спостереження з методики викладання та вивчення навчальних дисциплін.
Обсяг реферату до 20 с., оформлення відповідно до загальних вимог. Термін виконання – 20–25 травня 2021 р.


2020/2021 навчальний рік, осінній семестр

2 курс

«Редакторський аналіз», Зелінська Н. В.
Тема для самостійного опрацювання
«Редакторський аналіз і професійне читання»:

Поняття про редакторське професійне читання (аналіз, оцінка та формування уявлень про поліпшення авторського оригіналу). Психологія сприймання тексту при професійному читанні, раціональне та емоційне в цьому процесі. Професійний інтерес та різні види уваги. Критичний характер редакторського читання. Формування навичок професійного читання. Багаторазовість редакторського читання, його різновиди (ознайомлювальне, оцінювальне, шліфувальне). Фіксування результатів читання (позначки на берегах оригіналу, посторінкові зауваження, записи). Роль системи допоміжних записів у роботі редактора.

Список рекомендованої літератури
1. Дэвис Дж. Отбор и оценка рукописей. М. : Изд. дом «Университетская книга», 2008. 227 с.
2. Жарков И. А. Технология редакционно-издательского дела : конспект лекций. [М.: Изд-во МГУП, 2002]. Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook077/01/topicsw.html (раздел 3. Редакторский анализ, его природа, связь с другими методами)
3. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібн. 2-е вид., стереотип. К. : Наша культура і наука, 2006. 560 с.
4. Sharpe L. T., Gunther I. Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book Editing. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. 227 p.


3 курс

«Дизайн та верстання медіа», Піскозуб Л. Й.
Опрацювати матеріал щодо анімаційних ефектів у програмі GIMP, створити анімоване видання, використовуючи засоби програми.


4 курс

«Наукові видання», Зелінська Н. В.

Теми для самостійного опрацювання
«Історія формування української наукової літератури»

Основні етапи формування масиву наукових творів (видань). Перекладна наукова література VIII–XII ст. “Перше відродження української нації” – відродження української наукової літератури (кінець XVI – початок XVIII ст.). Діяльність наукових товариств і осередків, організація наукового книговидання періоду “другого відродження” – ХІХ – початок ХХ ст. (Галицько-руська Матиця, “Просвіта”, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Українське наукове товариство у Києві та ін.). Видавнича діяльність визначних учених – організаторів і творців української науки (М. Грушевський, І. Франко, І. Пулюй, І. Горбачевський, К. Студинський, В. Левицький, В. Гнатюк та ін.). Розвиток української наукової літератури у перші десятиліття ХХ ст. Створення Української академії наук та її роль у розвитку наукового книговидання.

«Наукове книговидання “радянської доби” (кінець 20-х – початок 90-х років ХХ ст.). Основні періоди»
Період “великого терору” (1929–1939). Друга світова війна (1939–1945). Повоєнна відбудова (1945–1955). Період “відлиги” (1956–1965). Період “застою” (1966–1984). Період “перебудови” (1985–1990). Фінальні досягнення та прорахунки «радянської доби» як вихідні позиції наукового книговидання у незалежній Україні.

Список рекомендованої літератури
1. Возняк М.С. Давня доба української літератури // Історія української літератури. Кн. 1. 2-е вид., випр. Львів : Світ, 1992. С. 59–285.
2. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. Львів : Світ, 2002. 268 с.
3. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст. Львів : Світ, 2003. 352 с.
4. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918–1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. К. : Фенікс, 2000. 528 с.
5. Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 1991. 53 с.
6. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. К.: Наук. думка, 1983. 234 с.
7. Мірчук І. Історія української культури // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література; Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен; Львів : УВУ, 1994. Сер.: Підручники. Т. 14/15. С. 243–374. (Розділ “Досягнення українського народу в царині науки”. С. 305–315).
8. Огієнко І. Історія українського друкарства. К.: Либідь, 1994. 448 с.
9. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. К. : Абрис, 1991 (Репринт видання 1918 р.). 272 с.
10. Петров С.О. Гражданське книгодрукування на Україні (XVIII – середина ХІХ ст.) // Книга і друкарство на Україні / за ред. П.М. Попова. К .: Наук. думка, 1965. С. 108–127 (Розділ “Книгодрукування в Харківському університеті”. С. 114–117).
11. Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук. Нарис історії. К. : Наук. думка, 1993. 414 с.
12. Сохань П. М.С. Грушевський і Academia. Ідея, змагання, діяльність. К. / Ін-т укр. археографії, 1993. 319 с.
13. Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики професоров Киево-Могилянской академии. К. : Наук. думка, 1982. 348 с.
14. Чижевський Д. Стара перекладна література; Часи Великої Київської держави // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література; Мірчук І. Історія української культури. Мюнхен; Львів : УВУ, 1994. Сер.: Підручники.Т. 14/15.С. 47–65.


«Літературне редагування», Листвак Г. Б., Ренн О. М.
Обрати 10 цитат із посібника Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : навчальний посібник / за ред. Н. Зелінської. – Львів, 2003. – 612 с., які стосуються опрацюванню творів, роботи редактора з автором, творчих питань та коротко прокоментувати їх з погляду актуальності (чи неактуальності) для сучасних редакторів.


«Дизайн та верстання медіа», Піскозуб Л. Й.
Опрацювати матеріал щодо верстання складних публікацій за допомогою автофігур, створити 2 розвороти з автофігурами та текстовими блоками, попередньо встановивши необхідні параметри для публікації.


«Основи наукових досліджень», Піскозуб Л. Й.
Опрацювати матеріал щодо особливостей публікування статей у міжнародних базах Scopus та Web of Science, ознайомитись із переліком видань за обраною категорією.


5 курс

«Едиторика», Зелінська Н. В.

Самостійна семестрова робота
«Еволюція у теоретичних дослідженнях і практичних підходах до проблеми…»


Робота виконується на матеріалах довільно обраної теми – рубрики з навчального посібника «Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (Львів : Світ, 2003. 612 с.): зіставляється ситуація, що випливає з матеріалів відповідного розділу посібника (зміст додається), з нинішньою ситуацією, інформацію щодо якої добирає сам студент. Порівняльні матеріали оформлюються у вигляді друкованого тексту та супроводжуються комп’ютерною презентацією.

Додаток
Зміст розділу, з якого вибирається тема – одна з рубрик третього порядку (виокремлено курсивом):

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видавець – суспільство (суспільно-політичні та організаційні аспекти видавничої справи)
Державна влада, мовна політика та видавнича діяльність
Організація випуску книжкових видань
Організація випуску періодичних видань
Фінансові проблеми організації видавничої справи


Видавець – книга – наука про книгу (теоретичні засади видавничої діяльності)
Організаційно-книгознавча діяльність
Дослідження читачів і читачівства
Бібліотечна робота та бібліографічні дослідження

Редактор – автор (творчі проблеми та етика стосунків)
Психологія творчості і редактор
Професіоналізм та етика спілкування
Ставлення автора до редакторських зауважень

Редактор – культура видання (особливості опрацювання тексту та позатекстових елементів)
Виклад матеріалу
Науково-довідковий апарат
Художньо-технічне оформлення та поліграфічне втілення


Редактор – твір – видання (особливості підготовки та випуску видань різних видів літератури)
Художня література (проза, поезія, драматургія)
Наукова література
Навчальна література
Довідкова література
Науково-популярна література
Дитяча література
Перекладна література
Періодика

«Робота з автором», Ренн О. М.
Теми для самостійного опрацювання: «Самопіар українських авторів (аналіз персонального сайту, соціальних мереж, зокрема фейсбуку, інстаграму, телеграму тощо), інші методи самопіару, як-от курси письменницької майстерності, авторські тури і т. д.», «Українські літературні агенції, особливості роботи».

«Інтелектуальна власність», Ренн О. М.
Самостійне опрацювання міжнародно-правових документів у галузі інтелектуальної власності: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Всесвітня конвенція про авторське право.

«Мультимедійні видання», Піскозуб Л. Й.
Опрацювати матеріал щодо особливостей оптимізації електронних сторінок із соціальними мережами, проаналізувати одне видання за власним вибором.


6 курс

«Наукове текстотворення», Зелінська Н. В.

Тема для самостійного опрацювання
«Підготовка, написання та оформлення наукових текстів»


Завдання
Проаналізувати заголовки статей, уміщених у довільно обраному збірнику, з точки зору їх майстерності (загальні вимоги: точність, ясність, лаконічність; наявність ключових слів; однозначність, зрозумілість; «заголовкові новації»: відмова від трафаретних конструкцій, уведення уточнень чи підзаголовків; вилучення загальних слів, використання питальних, зокрема, риторичних, конструкцій, метафор, якщо вони підтримуються текстом, тощо).

Список рекомендованої літератури
1. Благовірна Н. Б. Назва книги: від «розслабленої» до поетичної / Н. Б. Благовірна, Т. С. Березна, М. В. Пунтус // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. Вінниця, 2018. С. 336–340. URL http://www.vspu.edu.ua/content/confer/doc_50.pdf
2. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст. Львів : Світ, 2003. С. 153-167.
3. Alley M. The Craft of Scientific Writing. 3rd ed. New York : Springer, 1996. 282 p.
4. Dietz G. The pragmatics of scientific titles formulated as questions // Approaches to the Pragmatics of Scientific Discourse. Frankfurt am Main… Wien, 2001. Р. 19-33.

Завдання
1) Проаналізувати рецензію на науковий твір (статтю, монографію або науковий збірник за темою магістерського дослідження).
2) Написати рецензію на книжку (публікацію) за темою магістерського дослідження (в структурі рецензії мають бути обов’язкові елементи: автор – твір – уявний адресат)

Список рекомендованої літератури
1. Ляпунова В. Г. A Book about Books: Композиция и язык научных рецензий / В. Г. Ляпунова, О. Д. Мешков, Е. В. Терехова. Москва : Наука, 1990. 144 с.
2. Гуманенко О. О. Місце рецензії в історії наукової періодики // Наукові записки Української академії друкарства. Серія «Соціальні комунікації». Львів, 2015. Вип. 1 (50). С.15–20.
3. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст. Львів : Світ, 2003. С. 256-270.2019/2020 навчальний рік, весняний семестр

У зв'язку з запровадженням та продовженням карантину з 12 березня по 22 червня 2020 року навчання в Українській академії відбувається дистанційно.
Завдання та теми для самостійного опрацювання на період карантину будуть публікуватися на цій сторінці. Деталі щодо проведення онлайн-занять та терміни виконання робіт публікуються в Google-календарі. Інформацію про оформлення, порядок здачі та оцінювання робіт просимо уточнювати у викладачів відповідних дисциплін.


2 курс

«Мова сучасних медіа», Листвак Г. Б.
Створити блог на ресурсі Blogger та опублікувати у ньому дописи на індивідуально задану тему.


«Редакторський аналіз», Зелінська Н. В.
, Тема для самостійного опрацювання: «Цитати як особливий вид фактичного матеріалу»
• Оцінка доцільності використання цитат;
• Методика перевірки точності цитат;
• Техніка цитування.

Практичне завдання:
1. Остаточно узгодити з викладачем видання, обране для виконання курсової роботи.
2. Опрацьовуючи обраний «умовний оригінал» за встановленим планом і доведеним графіком, провести поглиблений аналіз використання цитат.
3. Результати аналізу цитатного матеріалу (за критеріями доцільності використання, правильності уведення в текст, оформлення та «паспортизації») оформити письмово як відповідний розділ майбутньої курсової роботи.


«Редакторське опрацювання авторського оригіналу», Івасенко Л. О.
1. Тема для самостійного опрацювання: «Бібліографічний апарат видання».
• Призначення та склад бібліографічних матеріалів в апараті книги.
• Види бібліографічних описів та правила їх укладання.
• Прикнижкові бібліографічні списки, принципи їх побудови та відбору джерел.
• Бібліографічні посилання, їх будова та раціональне розташування відносно авторського тексту.

2. Практичне завдання. За вимогами ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» укласти 5 бібліографічних описів: • видання одного автора;
• видання п’ятьох і більше авторів;
• окремого тому багатотомного видання;
• статті в журналі або газеті;
• публікації на сайті.


3 курс

«Видавничі комунікації», Івасенко Л. О.
1. Тема для самостійного опрацювання: «Видавнича діяльність як форма соціальної комунікації».
• Поняття соціальної комунікації та її основні функції.
• Структура та форми соціальної комунікації.
• Структура та форми соціальної комунікації.
• Видавництво — комунікативний центр видавничої справи.

2. Практичне завдання. Проаналізувати сайт одного з українських видавництв (на вибір студента) і з’ясувати, як відбувається комунікація видавництва з читачами, як популяризується власна видавнича продукція, якими засобами видавництво зацікавлює та привертає увагу користувачів сайту.


«Контент-менеджмент», Піскозуб Л. Й.
1. Аналіз застосування графічного контенту на різних типах сайтів (до 3 типів сайтів; обрати різновиди контенту відповідно до робочої схеми).
2. Аналіз сайту за фахом відповідно до 5 типів графічного контенту.
3. Типові помилки складових контенту та пропозиції щодо його удосконалення.


4 курс

«Культура видання», Черниш Н. І.
Модуль 1. Теоретичні засади культури книги (культури видання)
1. Зміст поняття «культура видання» у сучасному книгознавстві.
2. Історичні джерела формування науково-теоретичних поглядів та практичних підходів до культури видання.
3. Сучасна книгознавча концепція культури видання та її складові.


«Наукове редагування», Листвак Г. Б.
1. Проаналізувати структуру та назви рубрик заданої науково-популярної статті і запропонувати власний варіант.
2. Укласти перелік пропозицій ілюстративного матеріалу до цієї статті (з орієнтовними прикладами).


5 курс

«Медіапродукування: наукові медіа», Зелінська Н. В.
1. Тема для самостійного опрацювання:
«Роль «нових медіа» (ресурси, платформи, портали) в інформаційній підтримці наукових досліджень.»

2. Практичне завдання (семестрове): постійний моніторинг довільно обраного ресурсу (напр., «Моя наука», «Детектор медіа» (Media Sapiens) та ін.) як джерела оперативної інформації про актуальні наукові досягнення.
На перевірку подається оглядовий матеріал, опертий на результати моніторингу.


«Наукове текстотворення», Зелінська Н. В.
1. Тема для самостійного опрацювання: «Науковий текст і його автор».
• Мовленнєва компетентність фахівця.
• Авторська індивідуальність і вимоги стандартизації викладу.
• Образ автора у теоретичному викладі.
• Можливості прояву стилю автора у межах функціонального наукового стилю.

2. Практичне завдання. Психологічний портрет автора наукової статті.
На перевірку подається сканований текст довільно обраної статті з позначками на берегах + письмовий аналіз всіх форм прояву авторства (за векторами, позначеними Н. Непийводою у статті «Автор наукового твору: спроба психологічного портрета»).


«Педагогіка вищої школи», Черниш Н. І.
Модуль 1. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі
Тема 1. Загальні засади педагогіки вищої школи
Загальні поняття педагогіки вищої школи. Роль вищої освіти у сучасну епоху. Предмет педагогічної науки. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Особливості педагогічного процесу у закладах вищої освіти.

Тема 2. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі
Особливості діяльності викладача закладу вищої освіти. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача закладу вищої освіти. Педагогічні основи управління процесом засвоєння знань.


6 курс

«Практикум з медіалінгвістики», Листвак Г. Б.
1. Проаналізувати появу та функціонування обраного слова/словосполучення, яке нещодавно з'явилося у текстах медіа.
2. Опрацювати 2 джерела за власним вибором зі списку рекомендованої літератури та укласти до них візуалізований конспект.


Події кафедри

жов
05
Зустріч з деканом для вступників заочної форми навчання

14:00 — Zoom ауд.

вер
30
Зустріч з деканом для студентів-вступників стаціонару

12:00 — Zoom ауд.

вер
26
Засідання кафедри

12:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

  • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
  • Редакторські технології в медіа: редакторський аналіз

  • Завдання_Реданаліз.docx
  • Медіапродукування: наукові медіа

  • Завдання_Наукові_медіа.docx
  • Наукове текстотворення

  • Завдання_Наукове_текстотворення.docx