Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Тикторівські читання / Tyktor's Readings

Tyktors_Readings

Кафедра медіакомунікацій з приємністю запрошує взяти участь у VII Тикторівських читаннях «Актуальні проблеми функціонування медіасфери: видавнича справа та медіакомунікації», які відбудуться 12–13 червня 2023 року в Українській академії друкарства.

Цим заходом вшановуємо 100-ліття від початку видавничої діяльності Івана Тиктора (1896–1982), визначного українського видавця, засновника концерну «Українська Преса» (1923), досвід якого — бізнесовий підхід до видавничої справи у сполученні з високими суспільними мотивами та утвердженням національних ідеалів — може і має стати дороговказом сучасним видавцям.

Цьогоріч вперше співорганізовуємо читання спільно з польськими колегами з кафедри інформатології, книгознавства та медіаосвіти Університету Марії Кюрі-Склодовської і дуже радіємо такій співпраці.

Окремим акцентом цьогорічних читань є вшанування ювілею професорки, докторки філологічних наук Надії Зелінської, дослідниці історії і теорії видавничої справи та редагування, фахівчині в галузі творення та видавання наукової літератури та однієї з активних творчинь сучасної Тикторіани.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. (Не) озираючись на минуле: український видавничий рух у контексті світового.
2. На шляху до успіху: теоретичні і практичні проблеми медіасфери.
3. Видавнича справа під прицілом: протистояння загрозам та творення ідентичності.
4. «Невидиме мистецтво»: роль редагування в добу масової творчості.

Завантажити інформаційний лист українською.

Download information letter in English.


Tyktor

З результатами VI Тикторівських читань «Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій», які відбулися 20–21 травня 2021 року в Українській академії друкарства на вшанування 125-літнього ювілею Івана Тиктора, можна ознайомитися нижче.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Коло і навколо Тиктора: український видавничий рух початку ХХ ст.
2. Книжковий ринок «посттикторівської доби».
3. Про що не знав Тиктор: інноваційні технології у видавничій справі.
4. Підручники «Нової української школи»: запозичуючи досвід Тиктора.
5. Майбутні Тиктори, шикуйтеся! (дослідження молодих науковців).
6. Круглий стіл «Чи потрібні сьогодні Тиктори українській державі?».

Завантажити інформаційний лист та програму конференції.

Результати обговорення опубліковані у матеріалах VI Тикторівських читань:

Видавнича справа в Україні:
на перехресті традицій та інновацій

Чи потрібні сьогодні Тиктори українській державі? / Does the Ukrainian State Need Tyktors Today?

Зелінська Н. / Zelinska N.Не програти війну за історію: актуалізація видавничого минулого задля перспектив видавничого майбутнього / Do not Lose the War for the History: Actualization of the Publishing Past for the Sake of the Publishing FutureЗавантажити
Думанська О. / Dumanska O.Про Тикторів вплив на сучасну книговидавничу справу / About Tyktor's Influence on Modern Book PublishingЗавантажити


Коло і навколо Тиктора: український видавничий рух початку ХХ ст. / Tyktor’s Circle and Around It: The Ukrainian Publishing Movement Of The Early Twentieth Century

Зубко Н. / Zubko N.Видання Івана Тиктора як об’єкт аукціонної торгівлі в Україні / Publisher's Output of Ivan Tyktor as an Object of Auction Trade in UkraineЗавантажити
Гринівський Т. / Hrynivskyi T.Василь Сімович – редактор, видавець, популяризатор та дослідник українського друку на Буковині / Vasyl Simovych – Editor, Publisher, Promoter and Researcher of Ukrainian Printing in BukovynaЗавантажити
Чубрей А. / Chubrei A.Взаємодія українського театру та видавничої стратегії на прикладі серії «Аматорський Театр “Нашого Прапору”» у доробку Івана Тиктора / Interaction of the Ukrainian theatre and the Publishing Strategy on the Example of the Series “Amateur Theatre of ‘Our Flag’” in the Works of Ivan TyktorЗавантажити
Астапцева Х. / Astaptseva Kh.Невідомі постаті львівської fashion-журналістики 1930-х рр.: Міка Дрогомирецька / Unknown Persons of Lviv Fashion Journalism of the 1930s: Mika DrohomyretskaЗавантажити


Книжковий ринок «посттикторівської доби». Підручники «Нової української школи»: запозичуючи досвід Тиктора / The Book Market of the «Post-Tyktor Era». Textbooks of the «New Ukrainian School»: Borrowing Tyktor’s Experience

Женченко М., Прихода Я., Женченко І. / Zhenchenko M., Prykhoda Ya., Zhenchenko I.Вплив фахових семінарів, тренінгів для видавців на рівень видавничої культури підручників для Нової української школи / Influence of Professional Seminars, Trainings for Publishers on the Level of Publishing Culture of Textbooks for The New Ukrainian SchoolЗавантажити
Судин А. / Sudyn A.Газета «Друг читача» (1960–1993): сенси історичного і неісторичного характеру / The Newspaper «Druh Chytacha» («Reader’s Friend») (1960–1993): Meanings of Historical and Non-Historical NatureЗавантажити
Левицька О. / Levytska O.Сучасні грантові програми підтримки перекладів як чинник розвитку книжкового ринку України / A Contemporary Translation Grants Programs as A Factor of Development of Publishing Industry in UkraineЗавантажити
Ренн О. / Renn O.Робота з автором: імплементація практичного досвіду у навчальний процес / Working with the Author: Implementation of Practical Experience into the Educational ProcessЗавантажити
Листвак Г. / Lystvak H.Принцип «редагування дизайном» і потреба його застосування в підручниках НУШ / The Principle of «Editing by Design» and the Need for Its Application in NUS TextbooksЗавантажити


Про що не знав Тиктор: інноваційні технології у видавничій справі / What Tyktor Did Not Know: Innovative Technologies in Publishing

Водолазька С. / Vodolazka S.Доповнена реальність: фактори уповільненого проникнення на видавничий ринок / Augmented Reality: Factors of Slow Entrance into the Publishing MarketЗавантажити
Партико З. / Partyko Z.Про означення редагування й операції видавничої діяльності / About the Definition of Editing and Operations of Publishing ActivitiesЗавантажити
Огірко І., Партико З. / Ohirko I., Partyko Z.Складність (читабельність) як одна з основних характеристик шкільних навчальних видань / Complexity (Readability) as One of the Main Characteristics of School Educational PublicationsЗавантажити
Погореловська І. / Pohorelovska I.Ідентифікація неперіодичних та серіальних видань у цифрову добу / Identification of Book and Serials in the Digital AgeЗавантажити
Бессараб А., Пономаренко Л. / Bessarab A., Ponomarenko L.Фетрова книжка-іграшка: традиції, інновації та педагогічний потенціал в умовах інклюзивної освіти / Felt Toy Book: Traditions, Innovations and Pedagogical Potential in the Conditions of Inclusive EducationЗавантажити
Піскозуб Л. / Piskozub L.Засоби популяризації книг у цифрову епоху / Means of Books Popularization in Digital EraЗавантажити
Борисенко О., Мариняк А. / Borysenko O., Maryniak A.Брендинг події «VI Тикторівські читання»: ідея, формоутворення, візуалізація / Branding of the Event «The VI Tyktor's Readings»: Idea, Formation, VisualizationЗавантажити


Майбутні Тиктори, шикуйтеся! (дослідження молодих науковців) / Future Tyktors, Get Ready! (young scientists’ research)

Зіненко О. / Zinenko O.Висвітлення вразливих груп у ЗМІ: підручники та посібники для журналістів / Coverage of Vulnerable Groups in the Media: Textbooks and Manuals for JournalistsЗавантажити
Герасимова О. / Herasymova O.Проблеми створення цифрового контенту для українських підручників / Problems of Digital Content Preparation in Ukrainian TextbooksЗавантажити
Куца О. / Kutsa O.Маленький чорний примірничок, або Тенденції оформлення горор-видань / Little Black Copy, or, Design Trends for Horror-EditionsЗавантажити
Дідух А. / Didukh A.Українська підліткова фантастика: становлення ринку та сучасні виклики / Ukrainian Teenage Fantasy: Market Formation and Modern ChallengesЗавантажити
Гаврилюк К. / Havryliuk K.Сучасні форми прояву та способи розповсюдження самвидаву, його тематична та комунікативна спрямованість / Modern Forms of Manifestation and Methods of Distribution of Samizdat, Its Thematic and Communicative OrientationЗавантажити
Грушецька Л. / Hrushetska L.Літературні перекладацькі премії України: ім. Максима Рильського, Dragoman Prize, Metaphora / Literary Translation Awards of Ukraine: Named after Maksym Rylskyi, Dragoman Prize, MetaphoraЗавантажити
Зрада С., Пастернак О. / Zrada S., Pasternak O.Особливості підготовки апарату видань (на матеріалі покажчиків до ювілейного збірника про Івана Тиктора) / Features of Preparation of the Edition Apparatus (on the Material of Indexes to the Anniversary Edition about Ivan Tyktor)Завантажити
Куліковіч У., Рачыцкая Г. / Kulikovich U., Rachytskaia H.Выдавецкі праект «Слаўная кампанія: рэanimaцыя»: асноўныя этапы падрыхтоўкі і рэалізацыі / Publishing Project «Slaunaia Company: Reanimation»: Main Stages of Preparation and ImplementationЗавантажити
Макарчук М. / Makarchuk M.Редакторська підготовка навчально-методичного посібника «Технології ХХІ століття: інформаційне суспільство та ЗМІ»: основні вимоги / Editorial Preparation of Teaching and Methodological Manual «Technologies of the XXI Century: Information Society and Media»: Basic RequirementsЗавантажити
Разноровіч K. / Raznorovich К.Метафоризація в романі А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» і його перекладі на білоруську мову / Metaphorization in the Novel by A. S. Pushkin «Eugene Onegin» and Its Translation into BelarusianЗавантажити
Данько О. / Danko O.Графічний вірш як художній жанр / Graphic Poem as an Art GenreЗавантажити

Події кафедри

кві
20
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Тиктор медіа» Мар'яною Хемій

12:00 — Zoom ауд.

кві
06
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Ukrainian Assembly Comix» Русланою Коропецькою

11:00 — Zoom ауд.

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.