Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Зелінська Надія Віталіївна

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Медіапродукування: наукові медіа Рм-51, Рм-52 418а
Медіапродукування: наукові медіа Рм-51, Рм-52 418а
3 Редакторські технології в медіа: редакторський аналіз Р-21 418
- - -
4 Наукове текстотворення Рм-51, Рм-52, РКм-51, РКм-52 418а
Наукове текстотворення Рм-51, РКм-51, РКм-52 418а

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Світова видавнича справа Р-41 418
Світова видавнича справа Р-41 418
4 Наукове текстотворення Рм-51, Рм-52, РКм-51, РКм-52 418а
- - -

За освітою – журналіст, редактор (Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, 1975); кандидат (1988 ) і доктор (2005) філологічних наук за спеціальністю «Журналістика»; доцент (1992), професор (2003) кафедри видавничої справи і редагування (з 2016 р. – кафедра медіакомунікацій), якою завідує з 1997 р.; науковий керівник 13 захищених кандидатських дисертацій. Як позаштатний редактор співпрацювала з Видавництвом Львівського університету, видавництвами «Наукова думка», «Школа», «Ліга-Прес», «Фенікс» та ін., редагувала збірник «Поліграфія і видавнича справа».

Стипендіатка Фонду ім. Фулбрайта (Гарвардський університет, США), культурологічного фонду «Janineum» (м. Відень, Австрія); учасниця міжнародних проектів «Розвиток людського ресурсу для видавничої галузі в Україні» за програмою «Tempus Tacis» (Оксфордський Брукс університет, Великобританія) та «Наукова комунікація», ініційованого Британською Радою в Україні. Авторка близько 250 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові зацікавлення: історія і сучасний стан наукової літератури, проблеми її видавничого втілення; редакторська та видавнича діяльність українських науковців, діячів культури; стилістика і поетика наукового викладу; теорія редагування та ін.

Викладає курси «Редакторський аналіз», «Логічні основи редагування», «Наукові видання», «Медіапродукування: наукові медіа», «Наукове текстотворення», «Наукова комунікація» та ін.

E-mail: nvzelinska@gmail.com

Консультаційний час: четвер, 14:00–16:00, кім. 420 / Zoom.

 

Основні праці

https://orcid.org/0000-0002-1211-1897

Видання

Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навч. посібн. для студ. спец. «Видавнича справа і редагування». – К.: УМК УРСР, 1989. – 76 с.

Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан : навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.

Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література ХІХ – поч. ХХ ст. : монографія. – Львів: Світ, 2003. – 352 с.

Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.): навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / за ред. Н. Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – 612 с. (у співавт. з Е. Огар, Н. Черниш, Л. Івасенко, І. Капраль та ін.).

Іван Тиктор: талан і талант: монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін.; керів. авт. кол. О. Думанська. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. – 240 с. (у співавт. з О. Думанською, Л. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірною, М. Романюком, С. Романюк, Л. Івасенко, Д. Палієм, А. Судиним).

Наукова комунікація у мас-медіа. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 124 с. (у співавт. з А. А. Бойко, О. Ф. Коновцем).

«Я сіяв те, що Бог послав…»: Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського. – Львів : Світ, 2009. – 256 с. (у співавт. з І. І. Капраль, О. І. Думанською, О. В. Палюх).

«Наука байдужа до біографій своїх творців…»: Вибрані твори. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 408 с.

Публікації

Гуманістичний характер українського наукового стилю як вияв національної ментальності // Зб. наук. праць Українського Вільного Університету. – Мюнхен; Львів, 1993. – Вип. 16. – С. 316–322.

У пошуках втраченого жанру (огляд у жанровій системі української наукової літератури) // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 1995. – Вип. 30. – С. 137–142.

Науковий текст як явище національної культури // Язык и культура : Мат. IV Междунар. конф. – К.: COLLEGIUM, 1996. – Ч. ІІ. – С. 66–71.

Український науковий стиль: поле взаємодії слов’янських мов і культур // Białostocki Przegląd Kresowy. Słowiańszczyzna w badaniach filologicznych / Un-t Warszawski. Filia w Białymstoku. – Białystock, 1996. – T. IV. – S. 195–203.

Знаки мовно-культурної інтерференції в українській науковій книзі ХІХ – поч. ХХ ст. // Pogranicze kultur nаrоdowych: Białostocki Przegląd Kresowy. – Т. VI. – Białуstok, 1998. – S. 78–87.

«Риторика науки» як нова модель наукової комунікації // Наукові записки. – Львів / УАД, 2001. – Вип. 3. – С. 60–63.

Сучасний видавець-редактор: українська та британська моделі підготовки // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи. – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 35–43 (у співавт. з Е. Огар).

Становлення професійної видавничої діяльності в українській періодиці кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: проблеми, погляди, паралелі // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів / Львів. наук. бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – Вип. 10. – С. 288–297.

Університетське видавництво: вчора, сьогодні, завжди?.. // Друкарство. – 2005. – № 6. – С. 14–17.

Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2005. – Вип. 42. – С. 3–10.

Парадигма редакційно-видавничої діяльності – едиторика // Квалілогія книги: VI Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб наук. праць. – Львів, 2007. – С. 5–8.

Наукова спадщина Р. Г. Іванченка у контексті суспільної реабілітації фаху // Лицар мови української Роман Іванченко. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – С. 99–105.

Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи «символічний капітал» // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 19–25.

Видавнича культура в реаліях інформаційного суспільства: вгору сходами, що ведуть униз // Держава та регіони. Соціальні комунікації. – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С. 126–131.

Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація? // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2013. – Вип. 8. – С. 54–60.

Видавнича справа в Україні de visu: між бізнесом і доброчинністю // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2014. – С. 271–277.

Логічна культура медіапродукту: «риторичне запитання, яке потребує негайної відповіді» // Наукові записки. Соціальні комунікації / Українська академія друкарства. – 2015. – № 1 (50). – С. 21–29.

Роль видавничої справи у позначенні інформаційних контурів сучасної України // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях. – Вип. 1. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 94–100. – URL: www.pu.if.ua/depart/journalist/resource/file/sbirnik.pdf.

Наукове книговидання в українському соціумі: чи є життя підчас (після) кризи? // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – № 2 (72). – С. 208–216.

Підручник чи монографія: що вибере реформована вища школа? // Поліграфія і видавнича справа. 2017. – № 1(73). – С. 97–107.

Комунікативний потенціал української наукової періодики, або Про право автора на творчість // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: Матер. ІІІ Всеукр наук.-практ. конф. – Вінниця, 2018. – С. 34–38. – URL: http://www.vspu.edu.ua/content/confer/doc_50.pdf.

Журналістикознавча періодика: як/чи творяться «медійні форми репрезентації світу»? // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. ХІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. – Львів / ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. – С. 252–257.

Видавнича культура шкільного підручника: редакторські та дизайнерські аспекти // Поліграфія та видавнича справа. – 2019. – № 2 (78). – С. 63–76 (у співавт. з Г. Б. Листвак).

Зберігаючи красу наукового пошуку (алгоритм оцінки та редагування наукових текстів, за Р. Г. Іванченком) // Обрії друкарства. – 2020. – № 1(8). – С. 82–91. – URL: http:// horizons.vpi.kpi.ua/article/view/190090.

Роль реклами у вихованні/формуванні «нового читача»: доведено Іваном Тиктором (до 125-річчя видатного  українського видавця) // Держава і регіони. Соціальні комунікації.  комунікації 2021. No 1 (45). С. 88–96.

Доповнена реальність» доінтернетної доби: досвід  книжкових серій концерну Івана Тиктора «Українська Преса» // Поліграфія і видавнича справа. 2021. № 2(82). С. 151–165.

The Market of Ukrainian Printed Books with Augmented Reality: Assortment, Problems and Communicative Aspects // 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities. Lviv, 2022. P.128-140. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3296 (in coauthorship with O. Levytska, H. Lystvak, S. Vasyuta).

Події кафедри

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.

лют
13
Початок весняного семестру

08:30 — 420 ауд.

лют
07
Засідання конференції викладацького складу

11:00 — Zoom ауд.